MY TEACHERS

IMG_0887 Kopie_edited.png
BSDS.jpg

My Diksa Guru: 

His Holiness Bhaktisvarupa Damodar Swami 

srila_prabhupada_05.jpg

ISKCON Founder-Acarya  
& my Param-Guru: 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada  

srila_prabhupada_05.jpg